Welkom - Bienvenue - Welcome

Nederlands Welkom op onze familiewebstek

Taalkeuze & login

Vele pagina's zijn in 3 talen beschikbaar. Uw keuze voor een bepaalde taal kan op iedere pagina worden veranderd. De standaard taal is Nederlands.

Sommige pagina's zijn privé voor de familie. Zonder login kun je ze niet lezen.


Frans Bienvenue sur le site web de notre famille

Choix de la langue & connexion

Beaucoup de pages sont disponibles en 3 langues. Votre choix pour une langue particulière peut être modifié sur chaque page. La langue par défaut est le néerlandais.

Certaines pages sont privés pour la famille. Sans connexion, vous ne pouvez pas les lire.


Engels Welcome to our family website

Choice of language & login

Many pages are available in 3 languages. Your choice of a particular language can be changed on each page. The default language is Dutch.

Some pages are private (for family eyes only). Without a login, you can't access them.

Start - départ - start

Nederlands Startpagina

Welkom op de website

Het relaas op deze website bevat vijf onderwerpen:

 • de familiestambomen,
 • een blogpagina,
 • een gastronomiepagina,
 • een aantal grafische ontwerpen en
 • een bibliotheek.

Reacties zijn steeds welkom op het e-mailadres onderaan deze pagina.

De familie Bentein-Debaere

De familie (beide ouders en hun drie kinderen) is "geboren en getogen" in Oostende. Door deze keuze – eigenlijk de keuze van onze voorouders – zijn we inwoners van een stad die voor de buitenstaander ogenschijnlijk een onoverbrugbare fysieke grens kent: de Noordzee. Maar voor ons is de zee veeleer een toegangsweg tot de rest van de wereld. Een andere gemeente kent vaste wegen naar buurgemeenten, en die wegen leiden dus altijd naar dezelfde bestemming. Zo niet met de zee. Zij is een brede waterweg naar gelijk welke bestemming die de reiziger maar wil bereiken. De zee maakt deel uit van het leven van iedere Oostendenaar, zelfs al gaat die niet iedere dag naar de zee turen vanaf de dijk, zoals zovele toeristen doen.

Inhoud van de website

Zoals ik al zei: de keuze van je woonplaats is grotendeels beïnvloed door je voorouders – zeker historisch gezien, toen reizen nog niet zo evident was als nu. Weten wie ze zijn, waar ze vandaan komen en welk leven ze geleden hebben is een fascinerende zoektocht. Een groot deel van deze website is dan ook aan de genealogie van de familie gewijd. Nieuwsgierig naar de betekenis van het wapenschildje bovenaan links? Klik dan op het tabblad "Familie".

Een tweede luik van de website bevat een overzicht van de culinaire overleveringen van de grootouders tot en met de huidige generatie. Het bevat tevens een koppeling naar een gedeelte van de website met recepten.

Het derde luik van de website toont de grafische ontwerpen van Annelies Bentein. Na het beëindigen van haar studies (op het einde van het schooljaar in juni 2009) kan zij zich een professioneel ontwerper noemen. Klik op het tabblad "Graph" om haar werk te zien.

Een vierde gedeelte is een blog, met diverse onderwerpen. Klik op het tabblad "Blog" om meer te weten te komen.

Het laatste gedeelte is een bibliotheek met boeken die ik recentelijk heb gelezen en die ik de moeite waard acht om een korte inhoud ervan te publiceren. De korte inhoud werd in dezelfde taal opgesteld als het oorspronkelijke boek.

Frans Page de départ

Bienvenue sur le site

L'histoire de ce site comprend cinq thèmes:

 • l'arbre généalogique,
 • une page pour les blogs,
 • une page gatronomique,
 • un certain nombre de conceptions graphiques et
 • une bibliothèque.

Les commentaires sont toujours les bienvenus à l'adresse courriel ci-dessous.

La famille Bentein-Debaere

La famille (deux parents et leurs trois enfants) est « née et élevée » à Ostende. Par ce choix – en fait le choix de nos ancêtres – nous sommes des citoyens d'une ville qui pour un étranger connait apparemment une limite physique insurmontable: la mer du Nord. Mais pour nous, la mer est plutôt une passerelle vers le reste du monde. Une autre ville connait des routes fixes vers les villes voisines, et ces routes mènent toujours à la même destination. Ce n'est pas ainsi pour la mer. Elle est une voie navigable large pour toute destination que le voyageur veut atteindre. La mer fait partie de la vie de chaque Ostendais, même si il ne va pas regarder la mer tous les jours depuis la digue, comme font beaucoup de touristes.

Le contenu du site

Comme je l'ai dit, votre choix de résidence est largement influencé par vos ancêtres – surtout historiquement, lorsque les déplacements n'étaient pas si évidents que maintenant. Savoir qui ils sont, d'où ils viennent et ce qu'ils ont subis dans la vie est une quête fascinante. Une grande partie de ce site est donc dédiée à la généalogie de la famille. Vous voulez connaître la signification de l'écusson dans la partie supérieure gauche? Cliquez sur l'onglet «Famille».

La deuxième section du site contient un aperçu des traditions culinaires depuis les grands-parents à la génération actuelle. Il contient également un lien vers une section du site avec des recettes.

Une troisième section du site présente les conceptions graphiques de Annelies Bentein. Après avoir terminé ses études (à la fin de l'année scolaire en Juin 2009), elle peut s'appeler un concepteur professionnel. Cliquez sur l'onglet «Graph» pour voir son travail.

La quatrième section est un blog, avec divers sujets. Cliquez sur l'onglet «Blog» pour en savoir plus.

La dernière section est une bibliothèque avec des livres que j'ai lus récemment et dont je trouve qu'ils valent la peine d'en publier les résumés. Le synopsis a été préparé dans la même langue que le livre original.

Nederlands Starter page

Welcome to the website

The story on this website contains five topics:

 • the family tree,
 • a blog page,
 • a gastronomy page,
 • some graphic designs and
 • a library.

Comments are always welcome at the email address below.

The family Bentein-Debaere

The family (two parents and their three children) was 'born and bred' in Ostend. By this choice – in fact the choice of our ancestors – we are citizens of a city that for an outsider has a seemingly insurmountable physical border: the North Sea. But for us the sea is rather an gateway to the rest of the world. Another municipality has fixed roads to neighboring towns, and those roads always lead to the same destination. That is not so for the sea. She is a wide waterway to any destination the traveler wants to reach. The sea is part of the life of every inhabitant of Ostend, even though we do not gaze at the sea from the dike every day, as many tourists do.

Website content

As I said before, your choice of residence is largely influenced by your ancestors – especially historically, when travel was not so evident as now. Knowing who they are, where they came from and what life they have lead is a fascinating quest. Much of this website is therefore dedicated to the genealogy of the family. Curious about the significance of the coat of arms at the top left? Click on the tab "Family".

The second section of the website contains an overview of the culinary traditions from the grandparents to the present generation. It also contains a link to a section of the website with recipes.

A third section of the website shows the graphic designs of Annelies Bentein. After completing her studies (at the end of school in June 2009), she can call herselve a professional graphic designer. Click on the tab "Graph" to see her work.

The fourth section is a blog with divers subjects. Click on the tab "Blog" to find out more.

The last section is a library of books I've read recently and which I thought were worth publishing a synopsis of. The synopsis was prepared in the same language as the original book.

Familie - famille - family

Nederlands Familie
Introductie

familiewapen Bentein-Debaere

Welkom bij de familie Bentein-Debaere

Het Latijnse logo "Canicula non captat caridea" onder het wapenschild betekent: "Een haai vangt geen garnalen." Het is een "nautische" aanpassing van de meer bekende Latijnse spreuk "Aquila non captat muscas." (Een adelaar vangt geen vliegen). In beide gevallen is de onderliggende betekenis: ik bemoei me niet met futiliteiten. Het leven is daarvoor immers veel te kort.

Wat is dan echt belangrijk in het leven van een mens? Antwoord: de reden van bestaan van een persoon, en daaraan direct gekoppeld zijn naasten of familie. Immers, iedereen heeft een vader en moeder, grootvaders en grootmoeders, enz..

Deze website heeft als voornaamste doel de genealogie van de familie Bentein-Debaere voor te stellen. Er werd daarmee gestart in 2007, na een aantal onverwachte overlijdens en de onheilstijdingen van terminale ziekten van dichte verwanten.

Het familiewapen

Het familiewapen hierboven beantwoordt niet aan de eisen van de Vlaamse Heraldische Raad (decreet van 3 februari 1998). Toch hou ik ervan het in deze vorm te tonen, omdat het het verhaal van de familie vertelt.

De familie is "geboren en getogen" in Oostende, vandaar het wapenschild van de Stad Oostende in de linker bovenhoek. Het echtelijk huis bevindt zich op de Vuurtorenwijk van deze stad, vandaar de vuurtoren in de rechter bovenhoek. De familienaam van de vader – Bentein – wil enkel zeggen "nakomeling van Bent" (betekenis: gezegende, zoals het Lat.: Benedictus) – zie etymologie. De "lapnaam" – een naam dikwijls gegeven onder Oostendenaars aan elkaar, nog in de prille jeugd – is "benne". Een "benne" in Oostende is een mand waarin de vis destijds werd gelost van het schip en werd getransporteerd naar de vismijn. Vandaar dat in de linker benedenhoek een visbenne op de kaai werd opgenomen. De familienaam van de moeder – Debaere (zie etymologie) – heeft ook een typisch gelijkluidend woord in het Oostends dialect, namelijk "de baore", dat "de golf" betekent. Vandaar dat in de rechter benedenhoek de golvende zee te zien is.

Genealogie

Doelgroepen van deze webpagina's

Het doel van dit gedeelte van de site is een koppeling te zijn naar de voorheen (eind 2007 - begin 2008) ontwikkelde stambomen. Stamboomonderzoek is een soort werk dat echter nooit "af" is. Een familie evolueert immers, zeker naar de toekomst toe, maar ook naar de voorgaande generaties, naargelang er bijkomende gegevens worden gevonden. De eerste doelgroep is dan ook de beperkte familiekring.

Het logisch gevolg van de evolutie van een familie is de verspreiding ervan over andere familiegrenzen heen. Tot de tweede doelgroep behoren dus de "aangetrouwde" families. De term "aangetrouwd" is misschien niet zo goed gekozen. Immers, hoe verder je in de tijd teruggaat, hoe meer "verwante" families je ontdekt.

Theoretisch stopt deze ontdekkingsreis niet, maar praktisch gezien natuurlijk wel. Op een bepaald moment drogen de informatiebronnen op. Verder gaat de stamboom niet terug in de tijd. Vooruit in de tijd wordt alles opnieuw gecompliceerder. Kinderen krijgen kleinkinderen, enz.. De derde doelgroep zijn dan ook de kinderen, in de hoop dat zij het werk voortzetten.

Tenslotte is er nog een vierde doelgroep: personen die zich - professioneel of als amateur - bezig houden met stamboomonderzoek. Ik hoop dat zij ook hier aan hun trekken komen.

Uitgangspunten van de redacteur

Er zijn twee zaken die ik bij de opmaak van de stamboom heb trachten te verwezenlijken: een beperkt aantal aanknopingspunten van de stamboom en volledigheid van informatie.

Het beperkt aantal aanknopingspunten in het schema van de familiestamboom is bewust gedaan om de lezer/surfer niet in het wilde weg te laten zoeken. De aanknopingspunten zijn de getrouwde koppels van de voorouders. De links in de stambomen zijn logisch: voorgaande en volgende generaties. Om meer informatie te vinden over de volledige families van de getrouwde koppels moet men de corresponderende webpagina oproepen.

Volledigheid van informatie is een erg delicate zaak. De beperkingen aan webruimte, financiële middelen en bronnen beknotten de volledigheid. Toch is getracht - hoe summier soms ook - om naast de namen ook de geboorte- en overlijdensdata weer te geven en een representatieve beeltenis te tonen in een beknopte curriculum vitae.

Stambomen

Navigatieprincipes

Een gemiddelde stamboom is redelijk uitgebreid en de uitbreiding ervan neemt exponentieel toe met het aantal generaties. Het is dus zeer goed mogelijk dat een toevallige bezoeker aan de website "door de bomen het bos niet meer ziet". Kwartierstaten (voor uitleg: zie het schema hieronder) hebben het voordeel zeer overzichtelijk te zijn, maar laten niet toe details van een stamboom (bijvoorbeeld: hertrouwde stamouders) te tonen.

 

Kwartierstaat - begint onderaan met 1 persoon

 

Om deze kwartierstaten te combineren met individuele stambomen heb ik geopteerd om de bezoeker rond te leiden via een overzicht van de getrouwde koppels. Door het klikken op de getrouwd koppels in het globaal overzicht komt de bezoeker dan terecht op de uitgebreide stamboom van dat koppel. Natuurlijk zijn er in de webpagina's van de stambomen de nodige links voorzien naar de voorgaande en volgende generaties.

De huidige generatie is generatie X in het overzicht. Generatie X - 1 zijn de ouders, generatie X - 2 de grootouders, enz..

Grafisch Ontwerp

Annelies

Annelies Bentein heeft volgende studies en opleidingen achter de rug:

 • Afgestudeerd aan het Technisch Instituut Heilige Familie in Brugge - kunstsecundair onderwijs.
 • Afgestudeerd als grafisch vormgever bij Syntra West - Vormingsinstituut voor KMO in Brugge.

Werk van Annelies

Volgende ontwerpen waren bedoeld voor het evenement "Vuurtorenwijk - Wijk In Beweging 2009" dat doorgegaan is op 25 juli 2009 op de Vuurtorenwijk in Oostende.

Dit ontwerp is voor een cadeaubon:

Volgend ontwerp is voor een kaartje voor vaderdag:

Koppelingen

Volgende websites zijn nuttig voor de genealoog

http://www.vrijwilligersrab.be - De database van akten van West-Vlaanderen. U vindt op deze site een overzicht (zowel in tabelvorm als op kaart) van akten uit de registers van West-Vlaanderen die door vrijwilligers van het Rijksarchief te Brugge reeds in de database ingevoerd werden. Om voorouderonderzoek te doen, kunt U ondermeer de registers van de Burgerlijke Stand en Parochieregisters als bronnen raadplegen.

http://www.familienaam.be - Op deze website kan je de geografische spreiding van je familienaam nagaan. Waar wonen je naamgenoten en met hoeveel zijn ze?

http://www.verroken.be/genealogische%20symbolen.htm - Op deze pagina vindt u een overzicht van de gebruikte genealogische symbolen en afkortingen.

http://www.familiekunde-vlaanderen.be - Samenwerkingsverband van Vlaamse Verenigingen voor Familiekunde vzw. Dit is de officiële webstek van het SVVF, de vzw die de Vlaamse genealogische verenigingen VVF en VCGH overkoepelt. Het is de meest uitgebreide Vlaamse webstek die genealogen kan helpen bij het voorbereiden van elk familiekundig onderzoek. Behalve een rijk aanbod van eigen gegevensbanken, verwijst deze webstek met vele duizenden schakels naar externe bronnen in binnen- en buitenland.

http://www.erfgoed.net/heraldiek/index.php?p=1 - Heeft Uw familie al een wapen? Register van alle door de Vlaamse Regering, op advies van de Vlaamse Heraldische Raad, verleende en erkende wapens van privépersonenen instellingen, zoals voorzien in het decreet van 3 februari 1998.

http://familiegeschiedenis.be/  - Ontdek stap voor stap je familieverleden in historische documenten en hedendaagse databanken.

Koppelingen naar andere families:

Website EVERAERT - STASSE - Koppeling naar een aangetrouwde familie.

Website HANCOCK - BOGAERT - Koppeling naar een verre familie.

FransFamille
Introduction

écusson famille Bentein-Debaere

Bienvenue chez la famille Bentein-Debaere

Le logo latin « Canicula non captat caridea » à gauche sous l'écusson signifie: « Un requin n'attrape pas de crevettes ». C'est une adaptation « nautique » de la devise latine plus célèbre « Aquila non captat muscas. » (Un aigle n'attrape pas de mouches). Dans les deux cas, le sens sous-jacent est: Je ne m'occupes pas de futilités. La vie est bien trop brève pour cela.

Qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie d'un homme? La réponse: la raison d'être d'une personne, et directement lié à cela ses proches ou sa famille. Après tout, chacun a un père et mère, grands-pères et grands-mères, etc..

Ce site a pour but principal la présentation de la généalogie de la famille Bentein-Debaere. Il a été lancé en 2007, après un nombre de décès inattendus et les mauvaises nouvelles de maladies en phase terminale dans la famille proche.

L'écusson de la famille

Le blason ci-dessus ne répond pas aux exigences du Conseil flamand héraldique (décret du 3 Février 1998). Pourtant, je tiens à le montrer dans cette forme, parce qu'il raconte l'histoire de la famille.

La famille est « née et élevée » à Ostende, d'où l'écusson de la ville d'Ostende en haut à gauche. Le domicile conjugal se trouve dans le quartier du phare (Vuurtorenwijk) de la ville, d'où le phare en haut à droite. Le nom du père - Bentein - veut juste dire « descendant de Bent » (signification: bénie, comme le lat.: Benedictus) - voir l'étymologie. Le « pseudo » - un nom que les Ostendais se donnent souvent à chacun, encore dans la jeunesse - est « benne ». Un « benne » à Ostende est un panier qui servait à décharger le poisson du navire et à le transporter au marché aux poissons. Ainsi, dans le coin inférieur gauche figure un panier de poisson sur le quai. Le nom de la mère - Debaere (voir l'étymologie) - a également un homonyme typique dans le dialecte ostendais, à savoir « de baore » que signifie « la vague ». Ainsi, dans le coin inférieur droit figure des vagues.

Généalogie

Les groupes cibles de ces pages internet

Le but de cette section du site est de servir de lien vers les arbres généalogiques développés dans le passé (fin 2007 - début 2008). La généalogie est le type de travail qui n'est jamais « fini ». En effet, une famille évolue, surtout dans l'avenir, mais aussi dans les générations précédentes, comme des données supplémentaires sont trouvés. Le premier groupe cible est donc le cercle familial étroit.

La conséquence logique de l'évolution d'une famille est sa répartition au-delà des frontières d'autres familles. Le second groupe cible est donc les « belles-familles ». Le terme « belle » n'est peut-être pas si bien choisi. En effet, plus que vous remontez dans le temps, plus de familles « liées » que vous découvrirez.

Théoriquement, cette exploration ne s'arrête pas, mais pratiquement parlant, naturellement bien. Arrivé à un certain point, les sources d'information deviennent sèches. L'arbre généalogique ne remonte plus dans le temps. Avançant dans le temps, tout devient plus compliqué. Les enfants ont des petits-enfants, etc. Le troisième groupe cible sont donc les enfants dans l'espoir qu'ils continueront le travail.

Enfin, il y a encore un quatrième groupe cible: les personnes qui sont s'occupent des recherches généalogiques - comme professionnel ou comme amateur. J'espère qu'ils peuvent aussi en profiter.

Principes de départ de l'éditeur

Il y a deux choses que j'ai voulu réaliser lors de la rédaction des arbres généalogiques: un nombre limité de points de départ de l'arbre généalogique et l'exhaustivité des informations.

Le nombre limité de points de départ dans le schéma de l'arbre généalogique est délibéré pour empêcher le lecteur/internaute de chercher au hasard. Les points de départ sont les couples mariés des ancêtres. Les liens dans les arbres généalogiques sont logiques: les générations précédentes et prochaines. Pour trouver plus d'informations sur les familles entières des couples mariés, vous devez faire appel aux pages correspondantes de l'internet.

Exhaustivité de l'information, c'est une question très délicate. Les limitations de l'espace du site internet, les moyens de financement et les sources limitent la complétude. Pourtant, j'ai essayé d'afficher - parfois très bref - en plus des noms les dates de naissance et de décès et de montrer une image représentative dans un bref curriculum vitae.

Arbres généalogiques

Principes de navigation

Un arbre généalogique moyen est très étendu, et son extension augmente exponentiellement avec le nombre de générations. Il est donc fort possible qu'un visiteur occasionnel sur le site voit « l'arbre qui cache la forêt ». Des tableaux d'ascendance (pour l'explication, voir le schéma ci-dessous) ont l'avantage de fournir un aperçu très clair, mais ne permettent pas de montrer les détails d'un arbre généalogique (par exemple, les ancêtres remariés) .

 

Tableau d'ascendance - commence en bas avec 1 personne

 

Pour combiner ces tableaux d'ascendance avec des arbres généalogiques individuels, j'ai opté de guider le visiteur à travers un aperçu de couples mariés. En cliquant sur les couples mariés dans l'aperçu global, le visiteur se retrouve chez l'arbre généalogique étendu de ce couple. Bien sûr, dans les pages des arbres généalogiques des liens nécessaires sont fournis vers les générations précédentes et futures.

Dans l'aperçu, la génération actuelle est la génération X. La génération X - 1 sont les parents, la génération X - 2 les grands-parents, etc.

Conceptions graphiques

Annelies

Annelies Bentein a complété les études et les formations suivantes:

 • Diplômée de l'Institut Technique de la Sainte Famille à Bruges - enseignement secondaire artistique.
 • Diplômée en tant que concepteur graphique à Syntra West - institut d'entraînement pour PME à Bruges.

Oeuvre d' Annelies

Ces dessins ont été destinés à l'événement « Vuurtorenwijk - Wijk In Beweging 2009 » qui s'est poursuivie le 25 Juillet 2009 au quartier du phare à Ostende.

Cette conception est pour un chèque cadeau:

La conception suivante est destinée pour la fête des Pères:

Liens

Les sites internet suivants sont utiles pour le généalogiste:

http://www.vrijwilligersrab.be - La base de données des certificats de Flandre occidentale. Sur ce site, vous trouverez un aperçu (sous forme de tableau et sur carte) des registres de certificats de Flandre occidentale qui ont été saisis dans la base de données par des bénévoles des Archives nationales à Bruges. Pour la recherche des ancêtres, vous pouvez accéder aux dossiers du Service d'enregistrement civil et aux registres paroissiaux comme sources d'information.

http://www.familienaam.be - Sur ce site, vous pouvez vérifier la répartition géographique de votre famille. Où vivent vos homonymes et combien sont-ils?

http://www.verroken.be/genealogische%20symbolen.htm - Sur cette page vous trouverez un aperçu des symboles et des abréviations généalogiques.

http://www.familiekunde-vlaanderen.be - Alliance des associations flamandes pour les études généalogiques (association sans but lucratif). Ceci est le site officiel de la SVVF, l'association sans but lucratif qui sert de parapluie pour les associations généalogiques flamandes VVF et VCGH. C'est le site le plus complet qui peut aider les généalogistes flamand avec la préparation de chaque recherche généalogique. Outre une foule de bases de données propres, ce site fait référence à des ressources au pays et à l'étranger à travers des milliers de liens.

http://www.erfgoed.net/heraldiek/index.php?p=1 - Votre famille a-t-elle un blason? Registre de toutes les écussons émis et acceptés de personnes privées et d'institutions par le Gouvernement flamand, sur avis du Conseil héraldique flamand, comme prévu par le décret du 3 Février 1998.

Liens vers d'autres familles:

Website EVERAERT - STASSE - Lien vers une belle-famille.

Website HANCOCK - BOGAERT - Lien vers une famille éloignée.

EngelsFamily
Introduction

family coat of arms Bentein-Debaere

Welcome to the family Bentein-Debaere

The Latin logo 'Canicula non captat caridea' left under the coat of arms means: 'A shark does not catch shrimps.' It's a 'nautical' adaptation of the more famous Latin proverb 'Aquila non captat muscas.' (An eagle does not catch flies). In both cases, the underlying meaning is: I do not engage in futilities. Anyway, life is much too short for that.

What then is truly important in a man's life? Anwer: the rationale of a person, and directly linked to it his fellow men or family. After all, everyone has a father and mother, grandfathers and grandmothers, etc..

The main purpose of this website is to present the genealogy of the family Bentein-Debaere. It was launched in 2007, after a number of unexpected deaths and the doom of terminal illness of close relatives.

The Coat of Arms

The coat of arms above does not meet the requirements of the Flemish Heraldic Council (Decree of 3 February 1998). Still, I like to show it in this form, because it tells the story of the family.

The family was 'born and bred' in Ostend, hence the coat of arms of the City of Ostend in the upper left corner. The marital home is situated in the Lighthouse District (Vuurtorenwijk) of the city, hence the light house in the upper right corner. The surname of the father - Bentein - means 'descendant of Bent' (meaning: blessed, like the Lat.: Benedictus) - see etymology. The nickname - a name often given by Ostend inhabitants to each other, even in childhood - is 'benne'. A 'benne' in Ostend is a basket in which the fish was unloaded in older times from the ship and was transported in it to the fish market. Hence, a fish basket in the lower left corner. The surname of the mother - Debaere (see etymology) - also has a typically identical word in the dialect of Ostend, namely 'de baore', meaning 'the wave'. Hence, the waves in the lower right corner.

Genealogy

Target audiences of these web pages

The purpose of this section of the site is to serve as a link to the family trees developed in the past (late 2007 - early 2008). Genealogy is a type of work that is never truly 'finished'. A family indeed evolves, especially into the future, but also towards the previous generations, as additional data is found. Thus, the first target group is the inner family circle.

The logical consequence of the evolution of a family is that it spreads over other family boundaries. So, members of the second target group are the 'in-laws' families. The term 'in-law' is perhaps not so well chosen. Indeed, the further you go back in time, the more 'related' families you discover.

Theoretically, this exploration does not stop, but practically speaking, of course it does. At some point the sources of information dry up. The family tree does not go any further back in time. Forward in time, everything gets more complicated. Children have grandchildren, etc.. Thus, the third target group are the children in the hope that they continue the work.

Finally, there is a fourth target audience: people who are engaged in genealogical research - professionally or as an amateur. I hope they get their money's worth.

Starting points of the editor

There are two things that I have tried to achieve during the writing of the family tree: a limited number of starting points of the family tree and completeness of information

The limited number of leads in the diagram of the family tree was deliberately done to stop the reader/surfer searching at random. The leads are the married couples of the ancestors. The links in the family trees are logical: previous and next generations. For more information about the entire familie of the married couples, one should be accessing the corresponding web page.

Completeness of information is a very delicate matter. The limitations of web space, funding and sources curtail the completeness. Yet attempts were made - however brief a times - to display the dates of birth and death and to show a representative image in a short curriculum vitae, in addition to the names.

Family trees

Navigation principles

An average family tree (ancestry chart) is quite extensive, and its extension increases exponentially with the number of generations. So it is quite possible that a casual visitor to the website would 'not be able to see the forest for the trees'. Ancestry tables (for explanation, see the diagram below) have the advantage of giving a bird's eye view, but do not allow to show the details of a family tree (e.g. remarried forefathers).

 

Ancestor table - starts at the bottom with 1 person

 

To combine these ancestor tables with the individual family trees, I preferred to guide the visitor through an overview of married couples. By clicking on the married couples in the global overview, the visitor then ends up at the extended family tree of that couple. Of course, in the web pages of the family trees the necessary links are provided to the previous and the future generations.

In the overview, the current generation is generation X. Generation X - 1 are the parents, generation X - 2 the grandparents, etc..

Graphic design

Annelies

Annelies Bentein has completed the following studies and training:

 • Graduated at the Technical Institute Holy Family in Bruges - A-level art education.
 • Graduated as a graphic designer at Syntra West - Training institute for Small and Medium Enterprises in Bruges.

The work of Annelies

These designs were intended for the "Vuurtorenwijk - Wijk In Beweging 2009" event that took place on July 25, 2009 at the Lighthouse District in Ostend.

This design is for a voucher:

Following design is a card for Father's Day:

Gastronomie - Gastronomy

Nederlands Gastronomie

Wijncatalogus

Klik hier om naar de interactieve catalogus van de wijnen te gaan.

Tradities en historiek

Tradities

Over gastronomie spreken binnen de familiekring is misschien wat pretentieus. Er is zowel langs de kant van de familie Bentein als van de kant van de familie Debaere geen overlevering van een echte familietraditie voor culinaire hoogstandjes of keukengeheimen. Zoals wel meer voorvalt bij families worden er bepaalde gerechten meer bereid dan andere en worden recepten van moeder op dochter doorgegeven. Er vallen toch wat verschillen in de eetgewoonten van de vorige generaties van de twee takken van huidige familie te noteren. Deze verschillen vertalen zich echter niet in grote verschillen in smaakperceptie van de huidige generatie. Het verhaal hierna maakt een en ander duidelijk.

Vis

Langs de kant van de familie Bentein kunnen we stellen dat de grootmoeder langs moeders zijde (Hortensia Hennaert) in de keuken de plak zwaaide. Zij was immers huisvrouw zoals zovele vrouwen van haar leeftijd en dus was het haar taak voor de dagelijkse maaltijden te zorgen. Haar man was eerst visser, dan staatsbediende bij de staatsvloot, en dus niet bepaald welgesteld. De maaltijden waren dus meestal "gewone kost" met dikwijls vis. Voor W.O. II en zelfs in de jaren erna was vis goedkoop en vlees duur, vandaar. Hoe ironisch is het nu anno 2010. Vis wordt stilaan onbetaalbaar en vleessoorten zijn relatief goedkoop. De medische sector tracht nu het eten van meer vis te promoten.

De gerechten die de auteur zich herinnerde van zijn jeugdjaren bij zijn grootmoeder waren dan ook vooral visgerechten. Een favoriet gerecht van de familie toen was een eenvoudige schotel met gekookte aardappelen en gekookte kabeljauw (zelfs de kaken ervan) in een botersaus. Het geheel werd opgediend als een stamppot. Als kind waren we echter steeds op onze hoede. Dit was niet het gevolg van de smaak maar van het feit dat grootmoeder (zonder haar bril op) de graten niet allemaal eruit had gehaald. Kleine graatjes leerden we mee leven, maar voor een klein jongetje was een graat van 5 cm levensbedreigend groot!

Nu zou je uit het voorgaande denken dat grootvader niets deed in de keuken. Dit is niet helemaal waar. Als visser leerde hij immers op jonge leeftijd al aan boord "zijn plan trekken" zoals dat in de volksmond heet. En het was zelfs een ongeschreven wet in huis dat, als er vis moest worden gebakken (meestal platvis toen), hij dat deed en grootmoeder er geen vinger mocht naar uitsteken.

Rare combinaties

De generatie daarop bracht verandering in de eetgewoonten. De moeder (Françoise Vandewalle) kende een rijker pallet, niet in het minst omdat ze hotelschool had gevolgd. De auteur heeft in zijn archief trouwens een staaltje van haar mooie handgeschreven en prachtig geïllustreerde cursussen bewaard. Door deze culinaire kennis werd de familie dan ook bewust gemaakt van "vreemde" gerechten, zoals de Italiaanse en de Aziatische keuken (en altijd een beetje à la façon du chef ...). Anno 2010 begrijpen we de heisa niet, want zo'n gerechten zijn nu alom tegenwoordig.

Maar moeder kookte ook om te experimenteren. Zij was een kunstenares in haar denken en doen en dat uitte zich ook in haar keukengedrag. Het hoeft dus niet te verwonderen dat de kinderen soms rare combinaties voor de neus geschoteld kregen. Meestal viel zo'n culinair experiment mee, soms ook niet. Je leerde tenminste met een open geest naar iets nieuws kijken.

Legerkost

Mijn echtgenote en ikzelf hebben als volwassene nog een andere keuken leren kennen. Als oudste van zes kinderen was het "normaal" dat ik mijn legerdienst zou vervullen. Ik heb uiteindelijk carrière gemaakt bij Defensie. Zodoende heb ik de legerkeuken leren kennen, van onder (patatten jassen) tot boven (feestmalen), aan de wal (de refter) en aan boord (de kombuis). Wat men ook vertelt (of beter: wijsmaakt) aan de man in de straat, de legerkeuken weerspiegelt eigenlijk de volledige Belgische keuken, zowel deze van het Noorden van het land als van het Zuiden. De basis van deze keuken is het gebruik van seizoensproducten op een eenvoudige doch voedzame wijze. Precies de trend die men vandaag weer promoot. Maar omdat Vadertje Staat altijd krap bij kas zit is het soms een ware heksentoer voor het keukenpersoneel om met de schaarse middelen een volwaardige maaltijd op tafel te toveren.

Vindingrijkheid was dan ook de belangrijkste saus. Overlevingsrantsoenen die dreigden hun houdbaarheidsdatum voorbij te schieten werden bijvoorbeeld verwerkt tot pikante voorgerechten. Op zee werd gedurende zware stormen nogal eens een vettige Spaghetti Bolognese aangekondigd. De combinatie van beiden zorgde er steevast voor dat er minder werd gegeten en het uitgespaarde budget diende om bij kalmer weer een "verbeterde" maaltijd voor te schotelen. Bij langere periodes in het buitenland werden natuurlijk lokale spijzen aangekocht en in de maaltijden verwerkt. A la guerre comme à la guerre!

Zoals in elk restaurant het geval is staat of valt een maaltijd met de kunde van de kok. Dit is eveneens waar bij Defensie. Als ik de oudere (en jongere) generatie hoor klagen over de kwaliteit van de maaltijden ('t is "legerkost"), dan stel ik me daar steeds een aantal vragen bij. Hoe "rijkelijk" eten ze eigenlijk thuis ? De dagelijkse pot "choco" op tafel is misschien in hun ogen een festijn, bij mij ligt het toch wat anders. Wat voor een organisatie vergt een jaarlijkse familiemaaltijd voor een dozijn personen niet, terwijl de legerkoks dagelijks hele regimenten moet voeden en blootstaan aan kritiek van hoog tot laag!

Ik ben er van overtuigd dat precies die "legerkost" hele generaties jongeren de ogen en magen heeft geopend voor iets anders dan hun eenzijdige kost van thuis. Het is ook in ditzelfde leger dat ik goede wijnen heb leren kennen en waarderen. Waarvoor mijn dank.

Zoet en noodzakelijk

Een heel andere geschiedenis is het korte culinaire verhaal van de familie Debaere. Over de voorgaande generaties kunnen we kort zijn. Gezien de huidige generatie nooit de grootmoeders heeft gekend is er dus ook geen overlevering geweest van een eettraditie. De moeder van de huidige Debaere's (Simone Vanpassel) heeft haar moeder ook nauwelijks gekend. Misschien daardoor en wellicht ook door haar voltijdse baan heeft ze de gezinsmaaltijden nooit anders opgevat dan iets dat moest gebeuren. Zelf at ze soms niet omdat haar andere werk nog niet gedaan was. Haar echtgenoot wist echter bepaalde gerechten wel te waarderen en wordt door zijn kinderen omschreven als een zoetekauw. Hij at bijvoorbeeld zeer graag macaroni met melksaus en bruine suiker (een ietwat vreemde combinatie).

Uit bittere noodzaak dus om haar moeder te helpen en om iets smakelijks op tafel te zetten voor haar vader is de dochter dan zelf begonnen met koken op een hoger niveau dan haar was aangeleerd. Door de jaren heen heeft ze door naslag in kookboeken en eigen experimenten een niveau van maaltijdbereiding bereikt dat gerust kan wedijveren met een restaurant. Omdat sommige kinderen in het gezin echter niet de normale variatie in de gerechten op prijs stellen moet ze dagelijks twee menu's klaarmaken. Als bewijs daarvan zie je hier de twee menu's voor kerstavond van 2010. Hulp in de keuken door de echtgenoot of de dochters wordt dan ook zelden afgeslagen.

Recepten

De traditie van het tafelen in het gezin Bentein-Debaere via de moeder werd dus minder "overgeleverd" door de voorgaande generaties maar is meer een instelling van de huidige generatie (moeder én vader). Daardoor is het zo dat er mettertijd een zekere taakverdeling in de keuken is ontstaan. Moeder maakt het gros van de maaltijden klaar. Vader zorgt nu en dan voor enkele extraatjes. De dochters tenslotte zijn zelf begonnen met het leukere keukenwerk, te beginnen met de patisserie. Gaandeweg zorgt dat dus voor enkele welgesmaakte nieuwe gerechten.

Ik vond het dus jammer dat de geslaagde experimenten van de huidige generatie niet bewaard werden voor het nageslacht. Daar moest verandering in komen. Daarom is een pagina voorzien voor familierecepten.

Bij lekkere gerechten horen natuurlijk lekkere wijnen. Daarom ook is een menu-koppeling voorzien naar een wijncatalogus van wijnen die door de familie zijn gedegusteerd en goed bevonden.

Recepten

Favoriete recepten

De volgende recepten zijn favorieten bij de meerderheid van de familie, maar worden daarom niet per se elke week (of maand) ook bereid. Het zijn dus eerder recepten voor speciale gelegenheden.

Lijst met de links naar favoriete recepten

Experimentele recepten

Deze recepten zijn nog in het stadium van "experiment". Eenmaal "goedgekeurd" gaan ze over naar de lijst "favorieten", of ze verdwijnen ... .

Lijst met de links naar experimentele recepten

FransGastronomie

Catalogue de vins

Cliquez ici pour passer au catalogue interactif de vins.

Traditions et histoire

Traditions

Parler de la gastronomie au sein de la famille est peut-être prétentieux. Il n'existe à la fois du côté Bentein de la famille comme du côté Debaere de la famille pas de continuité d'une tradition familiale réelle pour des exploits culinaires ou des secrets de cuisine. Comme dans beaucoup de familles, certains repas sont plus préparés que d'autres et les recettes passent de mère en fille. A noter qu'il y a quand-même quelques différences dans les habitudes alimentaires des générations précédentes des deux branches de la famille actuelle. Ces différences ne se traduisent pas dans de grandes différences dans la perception de goût de la génération actuelle. L'histoire ci-dessous le montre clairement.

Poisson

Du côté de la famille Bentein, nous pouvons dire que la grand-mère maternelle (Hortensia Hennaert) régnait dans la cuisine. Elle était femme de ménage comme beaucoup de femmes de son âge et c'était donc sa tâche de fournir les repas quotidiens. Son mari était d'abord pêcheur, puis un employé à la flotte de l'État, et donc pas particulièrement riche. Les repas étaient donc souvent des « plats quotidiens », souvent avec des poissons. Avant la Seconde Guerre mondiale et même les années après, le poisson était bon marché et la viande coûteuse, c'est pourquoi. Quelle ironie en 2010. Le poisson est devenu peu à peu très cher et les viandes sont relativement peu coûteuses. Les autorités médicales cherchent maintenant à promouvoir une alimentation avec plus de poissons.

Les plats que l'auteur se souvenait de son enfance avec sa grand-mère étaient principalement des fruits de mer. Jadis, un plat préféré de la famille était un plat simple avec des pommes vapeur et de la morue bouillie (les joues de celle-ci) dans une sauce au beurre. Le tout était servi comme un ragoût. Cependant, en tant qu'enfants nous étions toujours sur nos gardes. Ce n'était pas due au goût, mais le fait que la grand-mère (sans ses lunettes), n'enlevait pas tous les arêtes. Les petites arêtes, nous avions appris à vivre avec, mais pour un petit garçon une arête 5 cm était potentiellement mortelle!

Maintenant, vous penseriez de la précédente que le grand-père ne faisait rien dans la cuisine. Ce n'est pas entièrement vrai. En tant que pêcheur depuis un jeune âge à bord il avait appris à «tirer son plan», tel que ce terme est populairement connu. Et il avait même une loi sous-entendue dans la maison que, s'il y avait les poissons à préparer (surtout les poissons plats à l'époque), c'est lui qui le faisait et grand-mère ne pouvait pas y toucher.

Combinaisons étranges

La prochaine génération a apporté des changements dans les habitudes alimentaires. La mère (Françoise Vandewalle) avait une riche palette, non moins parce qu'elle avait fréquenté l'école hôtelière. L'auteur a sauvé dans ses archives une pièce de sa belle écriture et d'un cours magnifiquement illustré. En raison de cette connaissance culinaire la famille était donc conscient de plats « étranges », tels que la cuisine italienne et asiatique (et toujours un peu ... à la façon du chef). En 2010, nous ne comprenons pas le brouhaha, parce que ces plats sont désormais omniprésents.

Mais la maman cuisinait aussi pour expérimenter. Elle était une artiste dans sa pensée et dans sa façon de faire, et cela se manifestait aussi dans son comportement culinaire. Il n'est donc pas surprenant que les enfants recevaient parfois d'étranges combinaisons à table. Habituellement, l'expérience culinaire n'est pas trop mauvais, parfois c'était le contraire. On apprenait au moins de regarder quelque chose de nouveau avec un esprit ouvert.

La bouffe de l'armée

Mon épouse et moi, déjà adultes, ont découvert encore une autre cuisine. L'aîné de six enfants, il était «normal» que je devrais faire mon service militaire. J'ai finalement fait carrière dans la Défense. J'ai donc appris à connaître la cuisine de l'armée, à partir du bas (peler les pommes de terre) jusqu'en haut (les fêtes), à quai (le réfectoire) et à bord (la cuisine). Quoi que l'on dit (ou plutôt, fait à croire) à l'homme de la rue, la cuisine de l'armée reflète en fait la cuisine de toute la Belgique, tant celle du nord que celle du sud du pays. La base de cette cuisine est l'utilisation de produits de saison d'une manière simple mais nutritive. Précisément la tendance que l'on favorise à nouveau aujourd'hui. Mais parce que l'état est toujours à court d'argent, le personnel de cuisine est parfois obligé de jouer au sorcier pour mettre un repas complet sur la table en utilisant les maigres ressources.

La débrouillardise était également la sauce principale. Rations de survie, qui menaçaient de survivre de leur date d'expiration étaient incorporées dans des amuse-gueules épicés. Lors de fortes tempêtes en mer l'on annonçait souvent un spaghetti bolognaise gras. La combinaison des deux invariablement aboutissait dans une consommation réduite et le budget épargné servait à présenter un repas « amélioré » quand la mer se calmait. Pour de plus longues périodes à l'étranger, bien sûr qu'on achetait de la nourriture locale pour incorporé dans les repas. A la guerre comme à la guerre!

Comme est le cas dans tout restaurant le succès d'un repas dépend de l'habileté du cuisinier. Ceci est également vrai pour la Défense. Quand j'entends la génération précédente (et l'actuelle) se plaindre de la qualité des repas (c'est de la « bouffe de l'armée »), alors je me pose quand-même quelques questions. Leurs repas à la maison, sont-ils réellement si «abondants» (le pot de « choco » tous les jours sur la table, peut-être à leurs yeux c'est un régal, pour moi c'est un peu différent)? Et quelle organisation est-ce qu'un repas familial annuel pour une douzaine de personnes ne nécessite pas (alors que les cuisiniers de l'armée doivent nourrir des régiments entiers quotidiennement en s' exposant à la critique de chaque échelon, de haut en bas)!

Je suis convaincu que précisément cette «bouffe militaire» a ouvert les yeux et les estomacs de générations entières de jeunes des gens à autre chose que leur repas monotone à la maison. C'est également dans cette même armée que j'ai appris à connaître et à apprécier le bon vin. Je la remercie pour cela.

Sucré et nécessaire

Une histoire culinaire très différente, c'est la courte histoire de la famille Debaere . En ce qui concerne les générations précédentes, nous pouvons être bref. Compte tenu que la génération actuelle n'a jamais connu les grands-mères, il n'y a donc pas eu un héritage d'une tradition culinaire. La mère des Debaere actuels (Simone Vanpassel), n'a à peine connu sa propre mère. Peut-être à cause de cela et peut-être aussi à cause de son emploi à temps plein, elle n'a jamais vu les repas de famille autre que comme quelque chose qu'elle fallait préparer. Parfois, elle-même ne mangeait pas parce que son travail n'est pas encore fini. Son mari, cependant, appréciait certains plats et il est décrit par ses enfants comme avoir un penchant pour les sucreries . Par exemple, il aimait très fort le macaroni avec une sauce au lait et de la cassonade (une combinaison quelque peu étrange).

Par une grande nécessité afin d'aider sa mère et pour mettre quelque chose de savoureux sur la table pour son père, la fille elle-même a commencé à cuisiner à un niveau plus élevé que celui qu'elle avait appris. Au fil des années, en cherchant dans les livres de cuisine et par des expériences propres, elle a atteint un niveau de préption des repas qui peut rivaliser avec un restaurant. Parce que certains enfants dans la famille n'apprécient pas la variation normale dans les repas, elle prépare deux menus quotidiens. Comme preuve, vous verrez les deux menus pour le réveillon de 2010. L'assistance dans la cuisine apporté par son mari ou les filles est donc rarement déclinée.

Recettes

La tradition de manger, passée via la mère, dans la famille Bentein-Debaere était donc moins «héritée» des générations précédentes, mais est plus une institution de la génération actuelle (mère et père). Cela fait en sorte qu'avec le temps une certaine distribution des responsabilités dans la cuisine se manifesta. La maman prépare la majorité des repas. Le père prend de temps en temps soin des petits suppléments. Les filles elles-mêmes ont finalement commencé à cuisiner à l'agréable, en commençant par la pâtisserie. Graduellement donc cela résulte en quelques plats nouveaux bien appréciés.

J'ai trouvé regrettable que les expériences réussies de la génération actuelle n'ont pas été conservés pour la postérité. Cela devait changer. Pour cela, une page est prévue avec des recettes de famille.

Accompagnant la nourriture délicieuse, il faut bien sûr de bons vins. Voilà donc aussi un lien vers une liste de vins que la famille a dégustés et jugés bon.

Recettes

Recettes favorites

Les recettes suivantes sont les favorites pour la majorité de la famille, mais ne sont donc pas nécessairement préparées chaque semaine (ou mois). Les résultats sont plutôt des recettes pour des occasions spéciales.

Liste de liens vers des recettes préférées

Recettes expérimentales

Ces recettes sont encore au stade de «l'expérience». Une fois «approuvés» ils vont vers la liste de «favorites», ou ils disparaissent ... .

Liste de liens vers des recettes expérimentales

EngelsGastronomy

Wine catalog

Click here to access the interactive wine catalog.

Traditions and history

Traditions

To talk about our family's 'gastronomy' is perhaps pretentious. There is, both on the Bentein side of the family as on the part of the family Debaere, no continuation of a real family tradition for culinary feats or cooking secrets. Like in many families, certain dishes are prepared more times than others and recipes are passed from mother to daughter. Still, note that there are some differences in the eating habits of the previous generations of the two branches of the family. These differences do however not translate into large differences in taste perception of the current generation. The story below makes this clear.

Fish

From the Bentein side of the family we can say that the maternal grandmother (Hortensia Hennaert) had a firm hold on the kitchen. She was indeed a housewife, like many women of her age, and so it was her task to provide the daily meals. Her husband was a fisherman at first, then an employee in the state fleet, and thus not particularly well off. So, the meals were often 'regular meals' and often with fish. Before W.W. II, and even in the years thereafter, fish was cheap and meat expensive, hence the diet of fish. How ironic is that, now, in 2010. Fish is becoming expensive and all sorts of meat are relatively cheap. The medical branch however is now seeking ways to promote diets with more fish.

The dishes the author remembered from his childhood with his grandmother were mainly seafood. A favorite dish of the family was a simple dish with boiled potatoes and boiled cod (the very jaws of it) in a butter sauce. The whole was served like a stew. As children, we were always on our guard. This was not due to the taste, but the fact that grandmother (without her spectacles), had not removed all the fishbones in de dish. Small bones we learned to live with, but for a little boy a 2 inch long fishbone was life-threatening!

Now, you would think from the above story that grandfather did nothing in the kitchen. This is not entirely true. As a fisherman, he already learned at a young age to 'cook your own meals' as it is popularly known. And it was even an unwritten law at home that, if fish had to be baked (mostly flatfish then), he did it and grandmother was not allowed to lift a finger.

Strange combinations

The next generation brought change in eating habits. The mother (Françoise Vandewalle) had a richer palate, not least because she had attended hotel school. The author has saved in his achives an example of her beautiful hand-written and beautifully illustrated courses. Because of this culinary knowledge, the family was made aware of "foreign" foods, such as Italian and Asian cuisine (and always a bit "à la façon du chef"). In 2010, we don't understand the fuss, because nowadays those dishes are ubiquitous.

But mother also cooked to experiment. She was an artist in her thinking and doing, and that manifested itself in her kitchen behavior. So it is no surprise then that sometimes the kids were served strange combinations. Usually, the culinary experiment was not bad at all, but sometimes it was. At least, one learned to look at something new with an open mind.

Army grub

As adults, my wife and I learned to appreciate yet another kitchen. As the eldest of six children it was "normal" that I would fulfil my military service. I ended up making a career in Defence. So I learned the army kitchen, from the bottom (peeling potatoes) up to the top (feasts), ashore (the refectory) and on board (the galley). Whatever one tells (or rather: makes believe) the general public, the army kitchen actually reflects the entire Belgian cuisine, both from the north and from the south of the country. The basis of this cuisine is the use of seasonal products in a simple but nutritious way. Precisely the trend that is promoted again today. But because the Government is always short of money, sometimes the kitchen staff has to perform magic to convert the scarce resources into a wholesome meal on the table.

So, ingenuity was the main sauce. Survival Rations which threatened to run past their expiration date were incorporated into hot appetizers. During severe storms at sea, a greasy spaghetti Bolognese was often announced. The combination of both invariably resulted in a reduction of consumption of food and the money thus saved was used to serve an "improved" meal when the weather was fair again. During long stays abroad, local food was of course purchased and processed in the meals. A la guerre comme à la guerre!

As is the case in any restaurant a meal depends on the cook's skills. This is also true for Defence. When I hear the older (and younger) generation complain about the quality of the meals (It's "military grub"), then I can't help but ask myself some questions. How "rich" are their meals at home (the daily pot of chocolate spread on the dinner table is - perhaps in their eyes - a feast, but tI think somewhat differently)? What an organization isn't required for an annual family dinner for a dozen people (while the army cooks must feed whole regiments on a daily basis and be exposed to criticism from all ranks, high to low)!

I am convinced that it is precisely the 'military grub' that opened the eyes and stomachs of entire generations of young people to anything other than their monotonous home grub. It is also in that same army that I got to know and appreciate good wines. Thank you for that.

Sweet and necessary

A very different culinary history is the short story of the family Debaere. We can be brief about the previous generations. Given that the current generation has no knowledge of their grandmothers, there is no inheritance of a culinary tradition. The mother of the current family Debaere (Simone Vanpassel), hardly knew her own mother. Perhaps because of that and perhaps also because of her full time job, she looked upon family meals only as something that had to happen. Sometimes she didn't eat her own dishes because her other work was not done yet. Her husband did, however, appreciate certain dishes and is described by his children as a sweet tooth. For example, he loved macaroni with milk sauce and brown sugar (a somewhat strange combination).

Out of sheer necessity to help her mother and just to put something tasty on the table for her father, the daughter then began cooking herself and at superior level than she had learned. Over the years, by research in cookbooks and by her own experiments, she has reached a level of preption of meals that can easily compete with a restaurant. Because some children in the family do not appreciate a normal variation in meals, she prepares two daily menus. As proof you'll see the two menus for Christmas Eve of 2010. Help in the kitchen by the spouse or the daughters is rarely declined.

Recipes

So, the tradition of dining in the family Bentein-Debaere from the mother's descent was less "inherited" from the previous generations, but is more an institution of the current generation (mother and father). This makes that over time some division of tasks arose in the kitchen. Mother readies the bulk of the meals. Father takes care now and then of some extras. The daughters themselves have finally started to do the finer work in the kitchen, starting with pastries. Gradually that results in some tasty new dishes.

I found it unfortunate that the successful experiments of the present generation were not preserved for posterity. This had to change. Therefore, a link is provided in the menu to a section of the site with the family recipes.

Of course, delicious food is accompanied by fine wines. So, a link in the menu is also provided to a list of wines tasted by the family and considered satisfactory.

Recipes

Favourite recipes

The following recipes are favorites for the majority of the family, but are therefore not necessarily prepared every week (or month). The results are more recipes for special occasions.

List of links to favorite recipes

Experimental recipes

These recipes are still in the 'experimental' stage. Once 'approved', they go on to the 'favorites' list, or they disappear ... .

List of links to experimental recipes

Blog

Nederlands Blog

Zie deze webpagina met de verzamelstaat van de blogs.

Gezien ik mijn blogs exclusief in het Nederlands schrijf zijn er geen vertalingen voorhanden.

 

FransBlog(ue)

Puisque j'écris mes blogs exclusivement en néerlandais, il n'y a pas de traductions disponibles.

 

EngelsBlog

Because I write my blogs exclusively in Dutch, there are no translations available.

 

Bibliotheek - bibliothèque - library

Nederlands Bibliotheek

De bibliotheek

Mijn virtuele biliotheek bevat boeken met een blijvende waarde. Dat betekent meestal boeken die onderwerpen behandelen die wat gevorderd lees- en denkwerk vergen. Geen stationsromannetjes dus.

Mijn interesse voor het lezen reikt zover als mijn geheugen teruggaat. Het is reeds in de vroege kindertijd begonnen, zij het in het begin hoofdzakelijk strips. Kuifje, Nero, De Rode Ridder, tja, ik ben nu eenmaal opgegroeid in België, het stripland bij uitstek. Eenmaal de stripfase ontgroeid (alhoewel ...), ging mijn interesse vooral uit naar SF-boeken (voornamelijk van Amerikaanse schrijvers). Ik bedoel dan niet het soort SF die enkel maar een andere versie is van cowboy en indianenverhalen. Mijn voorkeur ging uit naar intrigerende mogelijkheden, die meestal een uitvloeisel waren van bestaande filosofie of wetenschap. Enkele voorbeelden daarvan zijn "De wereld van Nul-A" en "De schakers van Nul-A" (van A.E. Van Vogt) en de "Foundation"-serie (van Isaac Asimov), die repectievelijk de niet-Aristotelische denkwijze en een niet-bestaande wetenschap – de psychohistorie – tot een essentieel onderdeel van het verhaal maken. De fascinatie voor de gedachtekronkels van deze schrijvers is tot op vandaag blijven bestaan. Het zijn trouwens verhalen die men jaren later met plezier nog eens herleest, het basisgegeven van "een goed boek".

Een boekenwurm heeft echter een groot probleem: hij/zij wil alles lezen. Dat gaat om praktische redenen natuurlijk niet, dus moeten er keuzes gemaakt worden. Dat is dan ook de reden waarom ik me op latere leeftijd vooral interesseerde en nog steeds interesseer in boeken met een min of meer blijvend karakter. Meestal zijn dit ook boeken die niet zo vlot leesbaar zijn. Soms vergen ze een tweede lectuur om ze te doorgronden. Als het werkelijk fascinerende onderwerpen zijn, dan schrik ik er niet voor terug om er een korte inhoud van te maken. Dit vergt natuurlijk behoorlijk wat werk, maar dat werk kan ook nuttig zijn. In eerste instantie voor mezelf, zo kan ik het boek nogmaals "lezen", maar dan in versnelde pas. In tweede instantie misschien zelfs voor anderen, die niet zoveel tijd hebben om te lezen.

Ik ben me er van bewust dat deze werkmethode alleen is voorbehouden voor mensen die veel tijd hebben of veel tijd kunnen vrijmaken. En ik ben er dus ook zeer laat in mijn leven mee begonnen. Toch vind ik het de moeite waard om te doen, en het resultaat ervan te delen met hen die er hun voordeel mee kunnen halen. De bibliotheek bevat dus de korte inhoud van boeken die ik de moeite waard vond.

Ik heb lang getwijfeld of ik deze documenten in een xml-vorm of in een pdf-vorm zou publiceren. Hoewel de xml-vorm meer vrijheid laat om de presentatie later nog te verfijnen is het dan weer een hele klus voor personen die snel een hard copy willen maken voor eigen gebruik. Ik heb dus besloten om de korte inhouden in pdf-vorm te publiceren. Ik zal de xml-vorm enkel gebruiken voor de nieuwe werken die ik zelf schrijf. Bij ieder boek hieronder is een kleine boekbespreking toegevoegd – eerder een indruk van mij over het boek dan een formele bespreking.

Voorts vind je ook besprekingen van sommige boeken terug op LibraryThing.

De boeken

Maintenance Planning, Scheduling & Coordination

De korte inhoud wordt in het Engels (VS) gegeven teneinde de kans om verkeerde vertalingen van de oorspronkelijke ideeën en van het taalgebruik te vermijden. Dit boek is voor specialisten in de maintenance. Het beschrijft in detail de werkcyclus van het prille begin van de werkaanvraag tot de nabeschouwingen en analyses na het beëindigen van de taak. Hoewel het laatste hoofdstuk eigenlijk handelt over "project management" – en als dusdanig niet in dit boek thuishoort – is het voor de volledigheid erin gelaten. De auteurs zijn zeer grondig te werk gegaan en alles wat er moet in staan staat er ook in. Het is de bijbel van de maintenance planning.

De dronkemanswandeling

Dit boek (de Nederlandse versie ervan) geeft een chronologisch overzicht van de zoektocht naar het begrijpen van wat toeval is, hoe kansen kunnen worden berekend en waar het in de statistiek werkelijk om gaat. De auteur tracht – zonder formules – de soms zeer moeilijk (want tegen intuïtieve) gedachteprocessen uit te leggen die aan de basis liggen van tal van misverstanden bij het schatten van dagelijkse menselijke zaken. Het hoofddoel van de auteur – ons te laten zien dat toeval een enorme grote rol speelt in ons leven – raakt voor een groot deel bedolven onder de moeilijk verteerbare kost van kansberekening en statistiek. Op het einde herpakt hij zich en de drie laatste hoofdstukken zijn het herlezen waard.

The Information

De uitleg van de "korte" inhoud (nog steeds een 100-tal pagina's) vind je in deze blog.

FransBibliothèque

La bibliothèque

Ma bibliothèque virtuelle contient des livres avec une valeur durable. Cela signifie généralement des livres traitant de domaines qui demandent une certaine lecture avancée et une réflexion nécessaire. Donc, aucun roman à l'eau de rose.

Mon enthousiasme pour la lecture va aussi loin que remonte ma mémoire. Cela commençait déjà dans ma petite enfance, bien qu'au début pour la plupart des bandes dessinées. Tintin, Néron, Le Chevalier Rouge, eh oui, je n'y peux rien d'avoir grandi en Belgique, pays de BD par excellence. Une fois la phase de bande dépassé (ou presque ...), j'ai été particulièrement intéressé par les livres de science-fiction (surtout d'écrivains américains). Je ne veux pas dire le genre de SF qui est seulement une autre version des histoires de cow-boy et d'indien. Ma préférence allait vers des possibilités intéressantes, qui sont principalement le résultat de la philosophie ou la science existante. Quelques exemples sont «Le Monde de Zero-A» et «Les joueurs d'échecs de Zero-A» (AE Van Vogt) et la série «Fondation» (Isaac Asimov), qui font respectivement de la pensée non-aristotélicienne et d'une science non-existante – la psycho-histoire – une partie essentielle du roman. La fascination pour les pensées tordues de ces écrivains à demeurée jusqu'à aujourd'hui. Par ailleurs, ce sont des histoires qu'on relie à nouveau plus tard avec plaisir, la définition donc d'un «bon livre».

Un rat de bibliothèque a un gros problème: il/elle veut tout lire. Cela n'est évidemment pas possible pour des raisons pratiques, donc il faut faire un choix. C'est pourquoi que, un peu tard dans ma vie et encore maintenant, je suis particulièrement intéressé par des livres avec un caractère plus ou moins permanent. Habituellement, ce sont aussi des livres qui ne sont pas si facile à lire. Parfois, ils nécessitent une deuxième lecture pour les comprendre. S'ils ont vraiment fascinants, alors je n'hésite pas d'en rédiger un synopsis. Ce cours exige beaucoup de travail, mais il peut être utile. Principalement pour moi-même, comme ça je peux le «relire» à nouveau, mais alors à un rythme accéléré. Ensuite peut-être pour d'autres, qui n'ont n'est pas tellement de temps à lire.

Je suis bien conscient que cette méthode est uniquement réservée à ceux qui ont le temps ou qui peuvent prendre le temps nécessaire. Et j'ai moi-même donc commencé très tard dans ma vie. Pourtant, je pense que cela vaut la peine de le faire, et d'en partager les résultats avec ceux qui peuvent en tirer un profit. La bibliothèque contient donc le synopsis des livres que j'ai trouvés intéressants.

J'ai longtemps douté si j'allais publier ces documents dans un format XML ou dans un format PDF. Bien que le format XML laisse une plus grande liberté pour en affiner la présentation plus tard, cela présente un gros travail pour les gens qui veulent en imprimer rapidement une copie papier pour leur usage personnel. J'ai donc décidé de publier les résumés en format PDF. Je vais uniquement utiliser le format XML pour les nouvelles oeuvres que j'écris. Chaque livre ci-dessous est accompagné d'une petite critique ajoutée - ou plutôt une impression personnelle du livre qu'un synopsis formel.

En outre, vous pouvez aussi retrouver des critiques formelles de certains livres sur LibraryThing.

Les livres

La planification, l'ordonnancement et la coordination de la maintenance.

Le résumé est donné en anglais (américain) afin d'éviter la chance de mauvaises traductions des idées originales et de la langue. Ce livre est écrit pour les spécialistes de la maintenance. Il décrit en détail le cycle de travail dès le début de la demande de travail jusqu'au commentaire et l'analyse après l'achèvement de la tâche. Bien que le dernier chapitre traite effectivement de la «gestion de projet» – et en tant que tel n'appartient pas à ce livre – je l'ai laissé en place pour être complet. Les auteurs ont fait un travail très approfondi et tout ce qui doit s'y trouver s'y trouve aussi. C'est la bible de la planification de la maintenance.

La promenade aléatoire (De dronkemanswandeling)

Ce livre (en version néerlandaise) fournit un aperçu chronologique de la quête pour comprendre ce que c'est la coïncidence, comment les probabilités peuvent être calculées et ce qui importe vraiment dans la statistique. L'auteur tente – sans formules – d'expliquer les processus de pensée parfois très difficiles (parce que contre-intuitifs) qui forment la base de nombreux malentendus dans les estimations dans affaires humaines quotidiennes. Le but principal de l'auteur – montrer que la coïncidence joue un rôle énorme dans notre vie – devient enterré en grande partie sous la masse indigeste des probabilités et de la statistique. A la fin, il se reprend et les trois derniers chapitres valent la peine de relire.

L'information (The Information)

L'explication du contenu «abrége» (encore une centaine de pages) se trouve dans ce blog-ci. Le texte est en néerlandais.

EngelsLibrary

The library

My virtual library contains books with lasting value. This usually means books dealing with subjects that require some advanced reading and thinking. So, no category romances.

My interest in reading goes as far back as my memory goes. It started already in early childhood, although in the beginning mostly comics. Tintin, Nero, Red Knight, well, I grew up in Belgium, the comic country par excellence. Once the comic phase outgrown (though ...), I was particularly interested in science fiction books (mostly from American writers). I don't mean the kind of SF that is only another version of cowboy and Indian stories. My preference was given to the more intriguing possibilities, which were mostly a result of existing philosophy or science. Some examples are "The World of Zero-A" and "The chess players of Zero-A" (AE Van Vogt) and the "Foundation" series (Isaac Asimov), which made respectively the non-Aristotelian thinking and the – non-existing science of – psycho history an essential part of the story. The fascination for the twisted thoughts of these writers remains to this day. Besides, these are the kind of stories that one reads again with delight years later, the basic characteristic of "a good book."

A book fan has a big problem: he/she wants to read everything. That's obviously impossible for practical reasons, so choices must be made. That's the reason why later in life I was especially interested and now still interested in books of a more or less permanent nature . Usually these are also books that are not so easily readable. Sometimes they require a second reading to understand. If they present really fascinating topics, then I do not hesitate to make a synopsis of them. This course of action requires a lot of work, but the work can also be useful. Primarily for myself, so I can "read" the book again, but then at an accelerated pace. Secondly perhaps for others, who do not have so much time to read.

I am well aware that this method is reserved only for those who have no shortage of time or can make the time. And I've started it very late in my life. Still, I think it's worth doing, and share the outcome with those who can profit from it. Thus, the library contains the synopsis of the books I found worthwhile.

I've doubted a long time whether to publish the documents in an XML format or in PDF format. Although the XML format allows more freedom to refine the presentation afterwards, it is serious job for people who want to quickly print a hard copy for personal use. So I decided to publish the synopses in PDF format. I will only use the XML format for the new works which are written by myself. Each book below is accompanied by a small book review – rather my impression about the book than a formal discussion.

Furthermore, you can read the reviews of some books on LibraryThing.

The books

Maintenance Planning, Scheduling and Coordination

The abstract is in English (U.S.) in order to avoid the chance of mistranslations of the original ideas and the original language. This book is for specialists in maintenance. It describes in detail the work cycle from the very beginning of the work request to the commentary and analysis after completion of the task. Although the final chapter actually deals with "project management" – and as such does not belong in this book – it is left in for completeness. The authors did a very thorough job and everything that needed to be in it is included. It is the bible of the maintenance planning.

The Drunkard's Walk

This book (the Dutch version) provides a chronological overview of the quest for understanding what coincidence is, how probabilities can be calculated and what statistics is really about. The author tries – without formulas – to explain the sometimes very difficult (for counter-intuitive) thought processes that form the basis of many misunderstandings in the estimations done in daily human affairs. The main purpose of the author – to show that coincidence plays an enormous part in our lives – becomes largely buried under the indigestible meal of probability and statistics. At the end he resumes his arguments and the three final chapters are worth reading again.

The Information

The explanation of the "short" version (still circa 100 pages) can be found in this blog. The text is in Dutch.

© Bentein - Debaere 2024 | Design by Maur Bentein | Powered byGetSimple
Er wordt geen toelating gegeven tot het kopiëren van [delen van] deze website.